ด้านทะเบียน

man_desk_working_ha

 

 

บริการด้านจดทะเบียน (ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท)
เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการ ด้านจดทะเบียน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียน ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว
จดทะเบียนบริษัท
– บริการจองชื่อนิติบุคคล
– บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
– บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
– บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
– บริการรับส่งเอกสาร
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
– บริการจอง ชื่อนิติบุคคล
– บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
– บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
– บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
– บริการรับส่งเอกสาร
จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / จดทะเบียนเปลียนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ
– เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / แก้ไขวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน / ลดทุน
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
– ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร


ขึ้นทะเบียนประกันสังคม


จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร

– เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

 

จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล Online


ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ลำดับ ประเภท ค่าบริการ
1 จดทะเบียนบริษัท (ถ้าจด VAT + 2,500 ) 11,500
2 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ( ถ้าจด VAT + 2,500 ) 6,000
3 จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจ 3,000
– เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / กรรมการเข้า-ออก / อำนาจกรรมการ
– เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น
– ลดทุน / เพิ่มทุน
4 จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคล 2,500
5 จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม 2,500
6 ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 3,000
7 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร 2,500
– เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ
8 จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 30,000
9 จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี / คณะบุคคล 1,000
10 ขอใบอนุญาตสุราและยาสูบ (ราคานี้รวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมแล้ว) 4,000