ด้านบัญชี

calculator

บริการด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 สำหรับร้านค้าและ 2,500 บาทสำหรับบจก.&หจก.)
– รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
– จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น ภ.พ. 30
– จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
– จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
– จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
– รับปิดงบการเงินประจำปี
– รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม
– ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี วางระบบบัญชี – วางแผนภาษี
– ทำรายงานบัญชีเพื่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของท่านในเรื่องการเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด
– เป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร ( ค่าบริการ 3,000 บาทต่อ 1 เคส เมื่อท่านได้รับจดหมายเชิญพบจากกรมสรรพากร )

ค่าบริการบัญชี ไม่แพง ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเอกสาร(ใบกำกับภาษี) เป็นหลัก ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ
*** ทุกวันที่ 1-4 ของทุกเดือน ทางบริษัทจะนัดรับเอกสารบัญชีจากท่าน เพื่อนำมาจัดทำบัญชีประจำเดือนและนำส่งภาษีค่ะ