บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน

Accountants.

 

ระบบบัญชี (Accounting System) หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ เป็นเอกสารต่างๆทางด้านบัญชีรายงานทางการเงินที่เป็นหลักฐานด้านบัญชีวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆท่ีใช้ในการบันทึกบัญชีที่ได้นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การดาํเนินงานเพ่ือช่วยให้กิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสนอ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

บริการของทางบริษัทมีดังต่อไปนี้

– วางระบบบัญชีใหม่ทั้งหมด

– ขยายระบบบัญชีให้ครอบคลุมธุรกิจ

– การปรับปรุงบัญชีให้ดีขึ้นและทันสมัย

การวางระบบบัญชีที่ดี

– แก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล

– ลดต้นทุนของการจดบันทึกและรายงานข้อมูลให้ต่ำลง

– ทำให้มีการควบคุมการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น